نمایندگی رسمی : آشیا وینگ تایوان , ترروت و گزگز اسپانیا و تی ام ایتالیا